Er wordt gewerkt
aan de toekomst van de sport

Een erkende UGent-Leerstoel is een professoraat dat wordt gefinancierd door private schenkers om thematisch onderzoek te verrichten dat wordt afgestemd op maatschappelijke uitdagingen. De UGent-Leerstoel Frans Verheeke werd opgericht binnen het Centrum voor Lokale Politiek van de Universiteit Gent. Die positionering binnen de Politieke Wetenschappen is uniek in België, gezien de reeds bestaande universitaire sportinstituten een medische oorsprong hebben.

Sport is vanuit politiekwetenschappelijk perspectief nochtans een bijzonder interessant thema, omdat het raakt aan veel andere beleidsdomeinen zoals welzijn, volksgezondheid, onderwijs, cultuur, jeugdwerk, gelijke kansen, samenlevingsopbouw, inburgering, economie, ruimtelijke planning, intergemeentelijke samenwerking, etc. Met de Leerstoel willen we een lans breken voor een meer geconnecteerde, intersectorale politiek-ambtelijke aanpak.

De Leerstoel wil als een actieve facilitator en bruggenbouwer fungeren. Terwijl we tijdens het onderzoek zelf de straat en het veld opgaan om te luisteren naar wat er leeft bij de actoren, bieden we die actoren door middel van publiektoegankelijke ‘meetings’ de kans om elkaar te ontmoeten, met elkaar in dialoog te gaan en van elkaar te leren. Op die manier biedt de Leerstoel een platform om kennis en ervaringen uit te wisselen.  ‘Kansengroepen’ – vrouwen, personen met een migratieachtergrond, personen met een beperking, personen in armoede… – krijgen daarbij extra aandacht met het oog op empowerment. Ook wordt een podium geboden voor jong talent.

Promotor van de Leerstoel

Prof. dr. Herwig Reynaert, decaan van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en voorzitter van het Centrum voor Lokale Politiek, is als gewoon hoogleraar verbonden aan de vakgroep politieke wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij doceert de vakken lokale politiek, actuele vraagstukken van de lokale politiek, Belgische binnenlandse politiek en interne Belgische politiek. Hij heeft tevens een grote belangstelling voor sport en Wereldoorlog I wat resulteerde in het boek Olympiërs in Flanders Fields dat hij samen met Bart Vangrysperre schreef, een tentoonstelling ‘Olympiërs in Flanders Fields’ en een muziekproject samen met Wannes Cappelle en de Koninklijke Harmonie Ypriana. Het boek werd ook in het Engels vertaald en voorgesteld in Londen.

Titularis van de Leerstoel

Prof. dr. Pascal Delheye (°1978) is een flandrien, een West-Vlaamse boerenzoon die werk maakt van sport. Hij volgde de klassieke humaniora aan het Klein Seminarie te Roeselare en werd er gelauwerd tot meest verdienstelijke leerling. Hij kreeg er les van bijzonder enthousiasmerende LO-leerkrachten en ging in hun spoor – en tegen het advies van de andere leerkrachten in – Lichamelijke Opvoeding studeren aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij zwom tergend traag (zijn meest performante slag is nog steeds baksteenslag), maar dat weerhield hem er niet van om af te studeren met Grootste Onderscheiding. Tegelijk behaalde hij het aggregaatsdiploma en het European University Diploma Sport Management. Zijn licentiaatsverhandeling werd door de Vlaamse Studentensportfederatie (VSSF) bekroond met de KBC-prijs voor beste eindverhandeling. In 2001 werd hij Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (en volgde hij deeltijds de Aanvullende Opleiding Geschiedenis). Met een presentatie over zijn doctoraatsonderzoek verwierf hij in 2003 de Young Investigators Award van het European College of Sport Science. Na postdoctoraal onderzoek aan de KU Leuven en de University of California – Berkeley (UCB) werd hij hoofd van de Afdeling Historische Kinesiologie en Sportgeschiedenis van de KU Leuven. Hij publiceerde breed over de geschiedenis van de sport en de lichamelijke opvoeding en redigeerde in 2014 Making Sport History: Disciplines, Identities and the Historiography of Sport (Routledge, Londen & New York). Van 2003 tot 2008 was hij hoofdredacteur van Sportimonium en vanaf 2014 werd hij coredacteur van het Nederlands-Vlaamse tijdschrift de Sportwereld. Als literair zijsprongetje publiceerde hij in 2005, samen met Willie Verhegghe, Ook wij waren winnaars: 150 sportgedichten uit Nederland en Vlaanderen (De Geus|Poëziecentrum Gent) en bouwde hij samen met Mart Buekers en Bart Vanreusel een permanent sportpoëzieparcours uit aan de KU Leuven. Sinds 1 januari 2017 is hij verbonden aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent, waar zijn sportpoliticologische onderzoeksinteresses en zijn sociaalmaatschappelijk engagement worden geconcretiseerd via de UGent-Leerstoel Frans Verheeke. [bio @www.okv.be/author/pascal-delheye]

Lees ook het artikel over de UGent-Leerstoel Frans Verheeke in de eerste editie van het UGent Magazine